Algemene Voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Door gebruik te maken van onze website "www.ruiterenpaardensport.be", verklaart U zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende verkoopsvoorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De volledige inhoud van onze website, is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan J.B.L Trading NV of aan derden. Het beeldmateriaal van de op deze website, aangeboden producten mag slechts voor eigen, niet-commercieel doeleinden weergegeven en afgedrukt worden.

Aansprakelijkheid

De volledige inhoud van onze website kan te allen tijden zonder aankondiging of kennisgeving gewijzigd of aangevuld worden. Wij geven geen garanties over de goede werking van de website en kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van onze website of voor enige andere vorm van schade die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van onze website. Wij kunnen in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van onze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Koppeling naar andere websites

Onze website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van onze partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Wij verklaren uitdrukkelijk dat wij geen zeggenschap hebben over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kunnen in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Bestelling

Een overeengekomen bestelling komt slechts tot stand na onze aanvaarding van uw bestelling. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren of bepaalde voorwaarden aan de levering van de bestelde producten te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald is. In het geval dat een bestelling niet wordt aanvaard, delen we U dit mede binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Betaling

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro, inclusief BTW. Betaling zal via bankoverschrijving op rekeningnummer bij KBC 734.0139304.21 gebeuren of contante betaling bij afhaling.

Bestellingen zullen pas na ontvangst van de volledige betaling op onze rekening, worden verzonden.

Indien u met enige betaling in gebreke blijft, zijn wij gerechtigd de overeengekomen bestelling te annuleren, of wel aan te passen aan het betaalde bedrag.

Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren aan klanten die reeds in gebreke zijn gebleven met vroegere betalingen.

Verzending

Wij verzenden enkel naar adressen in BelgiŽ (Luxenburg, Nederland, Frankrijk, Duitsland op aanvraag, verzendkosten in overleg). Verzendingen naar postbusadressen worden niet uitgevoerd. †Afhaling te Langdorp is op afspraak.

Een bestelling wordt verzonden op het moment dat alle producten voorradig zijn ťn na betaling op bankrekening.† †De producten, mits in voorraad, worden doorgaans binnen een termijn van 48 uur geleverd. †Deze leveringstermijn is slechts indicatief. †Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeengekomen bestelling in stand laat. In dat geval kan u ons per @-mail vragen om de bestelling in zijn geheel, of een gedeelte ervan te annuleren. †Indien wij voor een bepaalde tijd gesloten zijn, kan men steeds bestellingen plaatsen. †De eventuele wachttermijnen worden dan wel vermeerderd met de sluitingsperiode. De sluitingsperiodes worden steeds vermeld op onze homepagina.

Afhaling is gratis.† Afhalingen gebeuren na afspraak in het magazijn van Ruitershop "Ruiter en Paardensport" -Elsleukenstraat, 15 - 3201 Langdorp - BelgiŽ

Verzendkosten 8.80 €

Verzending van zware en/of volumineuze bestellingen vanaf 10 Kg -† verzendkosten 13 € (ook indien het bestelbedrag groter is dan 100 €)

Volgende zware en/of volumineuze producten vallen niet binnen deze tarifering:

kipkar - Suevia drinkbak & circulatieunit - hindernisstaander - zadelkasten - landhekken en weidepoorten.

Leveringskosten in overleg

Aansprakelijkheid

U verbindt zich ertoe bij aflevering van de bestelde producten na te gaan of deze producten beantwoorden aan de overeengekomen bestelling. Is dit niet het geval dan moet u ons hiervan schriftelijk op de hoogte brengen en dit binnen de zeven (7) werkdagen na aflevering. Indien inderdaad blijkt dat er aan de overeenkomst niet is voldaan zullen wij, nadat de desbetreffende producten werden teruggestuurd, zorgen voor vervanging of terugbetaling. Onze verantwoordelijkheid kan op geen enkel moment groter zijn dan het bedrag van de bestelde producten.

Omruiling

Ruitershop "Ruiter en Paardensport" maakt het mogelijk producten om te ruilen mits dat deze omruiling aan Ruitershop "Ruiter en Paardensport" kenbaar wordt gemaakt binnen 7 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die hiervan gebruik wensen te maken, moeten binnen de 7 dagen vanaf de levering contact opnemen met Ruitershop "Ruiter en Paardensport" en de goederen binnen de 10 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Ruitershop "Ruiter en Paardensport" - Elsleukenstraat, 15 - 3201 Langdorp - BelgiŽ.

Producten met een waarde van 30 euro of meer dienen ons†verzekerd te worden terugbezorgd.†

Enkel de producten die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden aangeboden ter omruiling.

Zullen in geen geval worden teruggenomen voor omruiling:

- gebruikte, bevuilde, gewassen, beschadigde of onvolledige producten.

- producten waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd.

- producten die op maat van de klant zijn gemaakt.

- producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Garantie

U heeft van ons de garantie dat de producten die wij verkopen nieuw en ongebruikt zijn. De fabrikant verleent garantie op de verschillende producten volgens hun eigen garantievoorwaarden. Deze kan u steeds op hun respectievelijke website nalezen.Onze producten worden steeds vergezeld van een factuur. Deze factuur geldt als garantiebewijs.

Overmacht

Bij overmacht worden de levering en andere verplichtingen van Ruitershop "Ruiter en Paardensport" opgeschort. †In dat geval zijn wij enkel verplicht te leveren, dan wel onze andere verbintenissen uit te voeren, zodra dit redelijkerwijze mogelijk is. Met overmacht worden gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden m.b.t. personen en/of materialen waarvan Ruitershop "Ruiter en Paardensport" zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk, dan wel dermate bezwarend en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeengekomen bestelling in redelijkheid niet van Ruitershop "Ruiter en Paardensport" kan worden gevraagd. Worden daarom als overmacht beschouwd, zonder dat deze lijst evenwel beperkend is : stakingen; bedrijfsblokkades; ziekte van personeel; bedrijfsstoringen; vertraagde leveringen door leveranciers; slechte uitvoering van bestellingen door leveranciers; transportstoringen; import- en exportbeperkingen; alsook maatregelen van staatswege. Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden, zijn zowel Ruitershop "Ruiter en Paardensport" als de klant gerechtigd, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de overeengekomen bestelling voor het niet uitvoerbare gedeelte te beŽindigen door de wederpartij daarvan bij aangetekend schrijven in kennis te stellen.

Eigendomsrecht

Alle geleverde producten blijven eigendom van J.B.L Trading NV totdat u aan alle verplichtingen in overeenstemming met de verkoopsvoorwaarden van J.B.L Trading† NV heeft voldaan. Het risico inzake het product gaat reeds over op het moment van levering van de betrokken producten.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle opmerkingen in verband met deze algemene voorwaarden dienen gericht te worden aan J.B.L Trading† NV - Elsleukenstraat, 15 - 3201 Langdorp.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar onze maatschappelijke zetel gevestigd is, bevoegd.

Slotbepaling

Indien 1 of meerdere bepalingen nietig worden verklaard zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen.†In geval van betwisting zal de Nederlandstalige versie van deze verkoopsvoorwaarden primeren.